Przejdź do treści

Regulamin Konkursu na Walentynki 2024

 

 

REGULAMIN KONKURSU

„WALENTYNKI ZE SKODĄ BIERANOWSKI 2024”

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „WALENTYNKI ZE SKODĄ BIERANOWSKI 2024” i jest zwany dalej, „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu są Bieranowski Sp. z o. o., z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Aleja Jana Pawła II 127, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001010743, NIP 9532772446, Regon 384767600, zwana dalej Organizatorem”.
  zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs odbędzie się podczas 14 lutego 2024r. na profilu firmy Skoda Bieranowski – Instagram : https://www.instagram.com/skodabydgoszcz/
 4.  Konkurs polega na odgadnięciu jaki samochód przykryty jest czerwoną płachtą
 5. Regulamin stanowi podstawę działania Programu, określając prawa i obowiązki jego Uczestników. Regulamin dostępny jest w salonie Organizatora na ul. Kamiennej 78 w Bydgoszczy, w Recepcji.
 • 2

WARUNKI  UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu (dalej zwanym „Uczestnikiem”) może być każdy gość który OBSERWUJE konto Skoda Bieranowski na Instagramie i odpowie na pytanie konkursowe.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 3. zapoznanie z regulaminem Konkursu,
 4. spełnienie warunków podanych w §2 p.1.,
 5. odpowiedź w komentarzu pod postem konkursowym na Instagramie – na pytanie konkursowe.
 • 3

 ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Zgłoszeniem odpowiedzi do Konkursu jest komentarz pod postem konkursowym na Instagramie, z odpowiedzią na pytanie konkursowe.
 2. Zgłoszenie musi stanowić dokładne określenie modelu samochodu z uwzględnieniem jego wersji wyposażenia i moc silnika
 3. Zgłoszenie w Konkursie jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem praw do jego publikacji i przetwarzania w formie drukowanej oraz elektronicznej na rzecz Organizatora.
 4. Osoba, która najszybciej poda w komentarzu prawidłową odpowiedź -> wygrywa voucher do restauracji King Fu w Bydgoszczy o wartości 100 zł.
 5. Wyniki Konkursu będą ogłaszane 14 lutego 2024r. o godzinie 15:00, a informacja zostanie przekazana w wiadomości prywatnej na profilu na Instagramie.
 6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Bieranowski Sp. zo.o. z siedzibą Al. Jana Pawła 127 II w Bydgoszczy, ani najbliżsi członkowie ich rodzin.
 7. W przypadku braku poprawnej odpowiedzi, wygrywa osoba, która była najbliżej odgadnięcia zadania konkursowego.
 • 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 2. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin oraz zapewnia, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich:
 • Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania nadesłanych zgłoszeń na firmowym Facebooku i Instagramie z podaniem nazwiska autora,
 • zgłoszone projekty przechodzą do dyspozycji Organizatora,
 • wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.
 2. O zmianach w Regulaminie Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszelkie tego typu informacje zostaną podane do oficjalnej wiadomości.
 3. Organizator może także czasowo zawiesić realizację Konkursu lub w dowolnym czasie zdecydować o zakończeniu Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu z powodów od niego niezależnych.
 4. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora rażącego naruszenia przez Uczestnika procedur obowiązujących w Regulaminie – Organizator może wykluczyć Uczestnika z Konkursu. Organizator w takim wypadku musi powiadomić o tym fakcie Uczestnika oraz uzasadnić swoje działanie.

 

 

Potrzebujesz pomocy?