Przejdź do treści

Regulamin akcji #PrawdziweSkrarby

akcja charytatywna prawdziwe skarby

I. Informacje Ogólne

1. Organizatorem Akcji pod hasłem „#PrawdziweSkarby” (dalej: „Akcja”) jest Bieranowski Sp. zo.o., z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Aleja Jana Pawła II 127 , zarejestrowana pod nr NIP: 9532772446, REGON: 384767600. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS Nr 0001010743 ( zwana dalej: „Organizatorem”). Adres do kontaktu marketing@bieranowski.pl.

2. Beneficjentem Akcji  (dalej zwanymi: „Beneficjentami”) jest Schronisko dla Zwierząt z  Bydgoszczy, z siedzibą: u. Grunwaldzka 298 w Bydgoszczy.

3. Niniejszy regulamin określa zasady Akcji „ #PrawdziweSkarby”, a jej celem jest wsparcie Beneficjenta poprzez dostarczenie karmy i koców , dla podopiecznych Beneficjenta.

II. Termin i Miejsce przeprowadzenia Akcji

1. Akcja przeprowadzana jest na terenie miasta Bydgoszczy, w salonach Organizatora oraz w serwisie facebook.com pod adresem https://www.facebook.com/Skoda.Bieranowski (dalej zwany: „Profil”).

2. Akcja trwać będzie od 21.11.2023r. do 15.12.2023r.

III. Ogólnie zasady akcji

1. W akcji można wziąć udział na dwa sposoby:

a.) Uczestnikiem wspierającym akcji jest każda osoba, która dokona zakupu samochodu nowego marki Skoda w salonie Skoda Bieranowski, ul. Kamienna 78 lub Al. Jana Pawła II 127 w Bydgoszczy. Każdy zakupiony samochód to m.in. 10 kg worek karmy dla Beneficjenta.

b.) Uczestnikiem akcji może też być każda osoba, która w terminie trwania akcji przyniesie do jednego z salonów dary dla Beneficjanta, takie jak:

– koce

– podkłady higieniczne

– karmę.

2. Uzbierane podczas akcji dary, tj. Uzysk, zostaną przekazane Beneficjentowi w terminie do 21 grudnia 2023r. Tym samy, Organizator poda do wiadomości publicznej informację o przekazaniu karmy wraz z podaniem równowartości kwoty, za jaką udało się uzbierać produkty.

IV. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji i obowiązuje do czasu przekazania Uzysku Beneficjentowi.

2. Nadzór nad Akcją sprawuje Organizator.

3. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenie, przerwania lub odwołania Akcji. W takim wypadku Organizator poinformuje o powodach zaistniałych sytuacji.

4. Niniejszy regulamin dostępny będzie na stronie www Organizatora.

Potrzebujesz pomocy?