Loading

Przetwarzanie danych osobowych - oferta

Na podstawie niniejszego dokumentu, jako administrator danych osobowych –Włodzimierz Bieranowski z siedzibą w Bydgoszczy (85-140), ul. Aleje Jana Pawła II 127, NIP: 554-015-57-95, REGON: 008167410. Numer wpisu do ewidencji działalności (WB) przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw z tym związanych.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące działania:

Wysyłanie ofert produktów i usług marki ŠKODA oraz innych produktów i usług znajdujących się w aktualnej ofercie WB, w tym dostarczanie informacji dotyczących produktów, usług, wydarzeń, konkursów, wysyłanie newsletterów i życzeń.

Cel przetwarzania:

Wysyłanie ofert produktów i usług marki ŠKODA oraz innych produktów i usług znajdujących się w aktualnej ofercie WB, w tym dostarczanie informacji dotyczących produktów, usług, wydarzeń, konkursów, wysyłanie newsletterów i życzeń.

Opis celu przetwarzania:

Twoje dane osobowe są wykorzystywane w celu informowania Cię o produktach i usługach firmy Włodzimierz Bieranowski, wydarzeniach, konkursach, subskrybowania informacji, przesyłania reklam, katalogów lub życzeń. Możemy również wykorzystywać niektóre Twoje dane osobowe w celu dopasowania wyżej wymienionych wiadomości.

Podstawa prawna przetwarzania:

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Jeśli nie udzieliłeś/-aś nam zgody, nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane opisowe, profil handlowy, informacje techniczne dotyczące produktu, historia transakcji handlowych, informacje dotyczące rodziny i innych osób, korespondencja, inne formy kontaktu i profile opracowane na podstawie tych danych, identyfikatory sieci.

Okres przetwarzania i archiwizacji:

5 lat od udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kategorie administratorów lub odbiorców danych, którym możemy przekazywać dane osobowe:

Agencje marketingowe, agencje eventowe, agencje medialne, podmioty należące do sieci dystrybucji, zaufani partnerzy – lista tutaj, administratorzy serwerów, podmioty zarządzające gośćmi, infolinia. Na żądanie Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane organom państwowym, w szczególności sądom, Policji Polskiej i innym organom ścigania w wymaganym zakresie i w granicach prawa.

Źródło danych osobowych: Dane osobowe otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie.

Przesyłanie danych do krajów trzecich lub organizacji ponadnarodowych:

Twoje dane osobowe nie będą przesyłane do żadnych krajów trzecich ani spółek międzynarodowych w ramach wyżej opisanego przetwarzania.

Automatyczny proces podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych:

Omawiane przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje automatycznego podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych.

Inne informacje:

Dane osobowe mogą być archiwizowane w interesie publicznym i wykorzystywane do celów naukowych, historycznych lub statystycznych. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach związanych z rozwiązywaniem zagadnień prawnych, obejmujących realizację zobowiązań wobec organów administracji państwowej, a także monitorowanie i bieżącą ocenę ryzyka prawnego.

W ramach przetwarzania danych przysługują Ci następujące prawa:

Dostęp do przetwarzanych danych osobowych.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Poprawa błędnych, niedokładnych lub niepełnych danych osobowych.

Usunięcie danych osobowych w przypadku zakończenia istnienia podstawy prawnej dla celu przetwarzania lub w przypadku bezprawnego przetwarzania.

Ograniczenie zakresu przetwarzania danych.

Pobranie własnych danych osobowych w formacie umożliwiającym odczyt maszynowy Tobie lub innemu administratorowi.

Sprzeciwienie się przetwarzaniu danych, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych jest bezprawne.

Sprzeciwienie się przetwarzaniu danych, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych jest bezprawne.

W jaki sposób możesz skorzystać ze swoich praw?

W przypadku skorzystania przez Ciebie ze swoich praw, firma Włodzimierz Bieranowski może naliczyć uzasadnioną opłatę w związku z poniesionymi kosztami administracyjnymi, jeśli żądania podmiotu danych są wyraźnie bezpodstawne lub przesadne.

W przypadku pytań dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych skorzystaj z poniższych kanałów komunikacji:

E-mail: iod@bieranowski.pl

Poczta: Włodzimierz Bieranowski (85-140),  ul. Aleje Jana Pawła II 127.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych możesz skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem ochrony danych (IOD) firmy Włodzimierz Bieranowski.

E-mail: iod@bieranowski.pl

Adres: Włodzimierz Bieranowski (85-140),  ul. Aleje Jana Pawła II 127,

z dopiskiem „IOD”.

Zgłaszanie skarg

Jeśli nie wyrażasz zgody na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych przez firmę Włodzimierz Bieranowski i postępowania z nimi, możesz złożyć skargę do Inspektora ochrony danych (IOD) firmy Włodzimierz Bieranowski lub organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych www.uodo.gov.pl.

E-mail: iod@bieranowski.pl

Adres: Włodzimierz Bieranowski (85-140),  ul. Aleje Jana Pawła II 127,

z dopiskiem „IOD”.